Historie

Patriarklejr nr. 18 Hardsyssels tilblivelse

Forventningerne til den nye Patriarklejr nr. 10 Arken var store, men tiden skulle vise, at de til fulde blev indfriet. Medlemstilgangen efter 20 års virke var blevet så stor, at trængslerne ved lejrens møder i distriktets logesale var blevet en hemsko for lejrens fortsatte udvikling. Da køreafstandene mellem logerne i det tyndt befolkede vestjyske distrikt fortsat havde høj prioritet, opstod der nogle tanker om at oprette endnu en lejr i distrikt 10.

Det var Patriarkforening Sct. Jørgen, Holstebro, der i 1991 indstillede til Storlogen, at der blev oprettet endnu en lejr i det vestjyske distrikt. Storlogen var meget afvisende i sin holdning og slog fast: "Et distrikt - En lejr". Og sådan blev det, i hvert fald de næste 16 år. Trængslerne tiltog i styrke, og efterhånden blev også brandmyndighederne opmærksomme på de overfyldte logesale ved lejrmøderne.

I 2003 rejste embedsmændene i Patriarklejr nr. 10 Arken igen spørgsmålet over for Storlogen, og da man denne gang fornemmede blidere vinde, blev der straks nedsat en initiativgruppe bestående af Distriktsdeputeret Storsire Peter Skafte/63, Hovedpatriark Aksel Hjuler/105, Første Høvedsmand Jørgen Kjeldsen/42, Skriftfører Henning Hedeland/39 og Kasserer Kurt Thellefsen/34.

En meget aktiv initiativgruppe kunne to år efter stifte Patriarklejrforeningen Limfjorden, hvis formål var at oprette en ny lejr, - et initiativ, som Storlogen ved instituerringen den 12. november 2005 varmt anbefalede. Fra mange sider blev der lagt et stort arbejde i forberedelsen af den nye lejr, og en særdeles feststemt Storloge kunne den 14. april 2007 instituere den nye lejr, der fik navnet Patriarklej nr. 18 Hardsyssel med hjemsted i Holstebro.

 

Til den nye lejrs første embedsmænd blev valgt følgende:

Hovedpatriark, Erik Engelbrecht Pedersen, Broderloge nr. 34 Dannebrog, Holstebro.

Ekshovedpatriark, Aksel Hjuler, Broderloge nr. 105 H. P. Hansen, Herning.

Ypperstepræst, Aage Toft Pedersen, Broderloge nr. 34 Dannebrog, Holstebro.

Første Høvedsmand, Ole Baun, Broderloge nr. 75 Viking, Lemvig.

Anden Høvedsmand, Per Aksel Petersen, Broderloge nr. 105 H. P. Hansen, Herning.

Skriftfører, Enevold Lundgaard, Broderloge nr. 45 Enrico Dalgas, Herning.

Kasserer, Kurt Thellefsen, Broderloge nr. 34 Dannebrog, Holstebro.

Regnskabsfører, Svend Aage Frahm, Broderloge nr. 105 H. P. Hansen, Herning.

 

Hardsyssel var i Middelalderen et lokalt administrationsområde i Nordvestjylland for skødninger, tinglysninger, forkyndelser og tillige jurisdiktion inden for det kirkelige domkapitel under Ribe Stift. Hardsyssel havde sit tingsted i Holstebro, hvor der nu er rejst en sysselsten. Helt naturligt indgår sysselsten som det centrale element i lejrens segl. 

Dannelsen af Patriarklejr nr. 18 Hardsyssel var præget af et stort lokalt engagement og en positiv holdning fra Storlogens side. Forløbet har hele vejen igennem været båret af en overbevisning om, at det var "Til bedste for vor Orden" i almindelighed, og "Til bedste for vor lejrinstitution" i særdeleshed, og det er det bedste udgangspunkt for lejrens fremtidige virke.

Såfremt der er brødre, der ønsker nærmere oplysninger om Patriarklejr nr. 18 Hardsyssel, kan lejrens festskrift lånes ved henvendelse til en af lejrens embedsmænd eller til lejrens kontaktudvalgsformand i deres loge.